Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về môi trường, môi trường du lịch và mối quan hệ giữa môi trường và du lịch trong quá trình quy hoạch để có thể đưa ra những giải pháp nhằm bảo vệ môi trường du lịch hướng đến phát triển bền vững. Thêm vào đó, sinh viên sẽ được tìm hiểu về công tác quy hoạch du lịch và đặc điểm của từng vùng miền để có hướng quy hoạch cho phù hợp. Ngoài ra, môn học còn góp phần nâng cao ý thức thực hiện bảo vệ môi trường, môi trường du lịch, phát triển bền vững trong quá trình phát triển du lịch.