Học phần **Cơ sở văn hoá Việt Nam** thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về văn hoá và các khái niệm liên quan.

Bên cạnh đó, người học cũng được tiếp cận với cách vận dụng các lý thuyết văn hoá trong việc phân tích, giải thích những tác động của bối cảnh văn hoá - xã hội đối với hiệu quả của các hoạt động truyền thông.

Từ đó, nhận thức về việc **tiếp thu có chọn lọc** các giá trị văn hoá thế giới một cách tích cực và có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị **tích cực** của dân tộc mình.