- Các em tham gia lớp học GDQP của học phần 3,4 có mặt đầy đủ dự lớp khai mạc GDQP -AN Học phần 3,4.

- Nắm chắc nội dung của giáo viên phổ biến.

- Tham giam đúng giờ quy định