Học phần giới thiệu cho sinh viên những vấn đề lý luận về văn hóa. Người học còn được tiếp cận hệ thống tri thức về văn hóa Việt Nam từ hai chiều: Chiều dọc - Thời gian và chiều ngang - Không gian. Bên cạnh đó, môn học cũng cung cấp những kiến thức về các hoạt động văn hóa truyền thống mà người Việt - chủ thể văn hóa chính của văn hóa Việt Nam đã tạo nên trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Nội dung chính của học phần bao gồm:
- Các khái niệm liên quan đến văn hóa; đặc trưng và chức năng của văn hóa
- Định vị văn hóa Việt Nam: chiều không gian (loại hình văn hóa thuộc về; các vùng văn hóa ở Việt Nam), chiều thời gian (các giai đoạn phát triển của văn hóa Việt Nam trong lịch sử)
- Đặc điểm của văn hóa Việt Nam xét từ hệ thống văn hóa bao gồm:
+ Văn hóa nhận thức
+ Văn hóa tổ chức đời sống (cá nhân và tập thể)
+ Văn hóa ứng xử (tận dụng và ứng phó) với môi trường tự nhiên và xã hội
văn-hóa-việt-nam.jpgvăn-hóa-việt-nam.jpg