1. Thông tin về học phần 1.1. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2 LT+ 1 TH) 1.2. Số tiết và/hoặc số giờ đối với các hoạt động học tập: - Số tiết lý thuyết trên lớp: 2 TC * 15 tiết : 30 tiết - Số tiết thực hành, thực tập trên lớp: 1 TC * 30 tiết 30 tiết - Số giờ kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, làm tiểu luận, bài tập lớn, làm đồ án, đồ án/khoá luận tốt nghiệp (hoạt động thực tiễn ngoài lớp học): 3 TC * 45 giờ 135 giờ - Số giờ tự học của sinh viên: 75 giờ 1.3. Học phần thuộc khối kiến thức: Tự chọn 1.4. Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu 1.5. Học phần học trước: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, Nhập môn Phân tích dữ liệu lớn Học phần được giảng dạy ở học kỳ thứ: HK213 Khóa: 25 2. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần 2.1. Mục tiêu của học phần Kiến thức: Cung cấp kiến thức về quá trình ra quyết định, định nghĩa và các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support Systems - DSS), các dạng mô hình sử dụng trong DSS, quy trình phát triển ứng dụng và phân tích dữ liệu cho DSS. Kỹ năng: phân tích, thiết kế các DSS trên nền tảng các hệ thống thông tin quản lý, điều hành, lựa chọn các mô hình, thuật toán phù hợp với quá trình ra quyết định trong thực tế, lập kế hoạch, ứng dụng trí tuê nhân tạo, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn và triển khai xây dựng DSS. Thái độ: Đi học chuyên cần, tự giác điểm danh, chuẩn bị bài học và thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên, trợ giảng. ______________________________________ TT | Thành phần | Trọng số (%) | 1 | Dự lớp | 5 % | 2 | Thảo luận | 5 % | 3 | Bản thu hoạch | 5 % | 4 | Thuyết trình | 5 % | 5 | Báo cáo Đồ án | 30 % | 6 | Thi giữa Học kỳ| 20 % | 7 | Thi cuối Học kỳ | 30 % | ______________________________________ Tổng 100%