LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB
Mã học phần: DIT0190
Học kì: Học phần được giảng dạy ở học kỳ 3
Tín chỉ: 3 TC (2 tín chỉ lý thuyết + 1 tín chỉ thực hành) với các hoạt động sau:
Số tiết lý thuyết trên lớp: 30 tiết.
Số tiết thực hành, thực tập trên lớp (thảo luận, làm bài tập, làm đồ án, làm thí nghiệm …): 30 tiết.
Số giờ tự học của sinh viên: 75 giờ.
Đơn vị phụ trách:
Bộ môn/Ngành: Công nghệ Thông tin
Khoa: Công nghệ Thông tin