- Cung cấp kiến thức thực tiễn và kỹ năng cần thiết giúp cho học viên hiểu rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động và quản lý bộ phận buồng phòng trong kinh doanh khách sạn, công tác quản lý, giám sát của bộ phận buồng phòng, kỹ năng lập kế hoạch hoạt động trong bộ phận, kiểm soát chi phí, các công việc liên quan đến quản lý nhân sự, chất lượng dịch vụ, bảo quản và kiểm kê tài sản....Cùng với kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh trong thực tiễn tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.
- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tu duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và hình thành được ý thức học tập.