Lớp Kinh tế chính trị Mác-Lênin 25LK-01 có khoảng 80 sinh viên Khoá 25 thuộc chuyên ngành Luật kinh tế. Lớp học được tổ chức thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Sinh viên của lớp đã trải qua một năm học tập và đạt kết quả tích cực. Bước vào năm học mới, mọi sinh viên của lớp đều quyết tâm phát huy tính tích cực, sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ để cùng tiến bộ và đạt kết quả cao trong học tập.