Chào mừng các bạn đến với học phần TỔNG QUAN DU LỊCH

[Chèn hình]

Học phần “Tổng quan du lịch” bao gồm 5 chương giải thích các khái niệm cơ bản trong du lịch, lịch sử hình thành và phát triển của ngành du lịch, tầm quan trọng của du lịch trong mối tương tác với các lĩnh vực khác (kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường), các tổ chức quản lý du lịch, các điều kiện để phát triển du lịch, các hoạt động kinh doanh trong du lịch và các xu hướng du lịch hiện nay.
Song song đó, học phần rèn luyện các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và thái độ học tập tích cực của sinh viên thông qua các hoạt động như thảo luận, thuyết trình, bài tập nhóm,...

Chúc các bạn học tốt và nắm vững kiến thức để vận dụng trong thực tế.

Thầy Võ Văn Thành.