Phần xác suất: Xác suất của các biến cố - Biến ngẫu nhiên - Các phân phối xác suất thông dụng

Phần thống kê: Lý thuyết mẫu - Ước lượng tham số - Kiểm định giả thuyết thống kê - Tương quan và hồi quy tuyến tính - Xác suất trong chẩn đoán và quyết định lâm sàng


Medical Statistic for Beginners, Ramakrisna HK, Springer, 2017.jpgMedical Statistic for Beginners, Ramakrisna HK, Springer, 2017.jpg